Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.

Zemřel prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk se připojuje ke kondolencím pozůstalým prof. JUDr. Zdeňka Kučery, DrSc., našeho dlouholetého autora, který zemřel dne 23. 12. 2016, ve věku nedožitých 89 let. Čest jeho památce.


Vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“

Vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“

Dne 14. prosince 2016 se v prostorách Literární kavárny Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. uskutečnila vernisáž fotografií s názvem „Šermířská bitevní“. Jedná se o souborné dílo podvodních fotografií oceněné v Bruselu titulem QEP - Qualified ...


Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Publikace se zabývá institutem, který dosud nebyl v české právní literatuře popsán, a to reflexní škodou. Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením ...


Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené ...


Novinka - Strategie civilního procesu

Novinka - Strategie civilního procesu

Publikace vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, protože co nejkomplexněji představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry ...


Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážně soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Každý z fragmentů představuje jeden ...


Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifikace soukromého práva, s dalšími důležitými a souvisejícími předpisy, jako je například zákon o zvláštních ...


Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, miesto a úlohy kriminológie, Fenomenológia a etiológia kriminality, Páchateľ a obeť trestnej činnosti, Prevencia kriminality) bolo doplnené o dve nové kapitoly – Metodológia ...


Novinka - Obchodné právo

Novinka - Obchodné právo

Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Novinka - Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Novinka - Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Publikace přibližuje odvětvovou strukturu hospodářství zemí Afrického rohu, zvláštní pozornost je pak věnována potravinovému problému. Jsou sledovány i údaje o sousedních zemích.


Novinka - Základy správneho práva, 3. vydanie

Novinka - Základy správneho práva, 3. vydanie

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť ...


Novinka - Soubor zákonů. Krizová legislativa

Novinka - Soubor zákonů. Krizová legislativa

Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o ...


Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů ...


Nová literární kavárna v centru Plzně

Nová literární kavárna v centru Plzně

Dne 27. září 2016 byla v Jungmannově ulici v Plzni otevřena nová literární kavárna, kterou provozuje Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Slavnostního otevření kavárny se zúčastnili představitelé města Plzeň, zástupci Západočeské univerzity v Plzni, ...


Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného...


Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012.


Novinka - Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Novinka - Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánů a institucí Evropské unie, se učebnice hlavně zabývá problematikou vnitřní bezpečnosti Unie v návaznosti na oblast prostor svobody, bezpečnosti a práva.


Novinka - Základy finančního účetnictví

Novinka - Základy finančního účetnictví

Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie tak i ekonomické praxe. Hlavním úkolem současného účetnictví je věrně a poctivě zobrazit skutečnost.


Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 3. vydání

Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 3. vydání

Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se publikace věnuje i vlivu daňového práva ve vztahu k účetnictví.


Novinka - Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Novinka - Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Lékařská posudková, či v širším významu expertní činnost, je nedílnou součástí léčebné a preventivní činnosti prakticky všech lékařských oborů. Kniha pojednává o historickém vývoji a aktuálním stavu posudkové činnosti při odškodňování úrazů, která v ...


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24