Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Novinka - Sociálnopatologické javy

Novinka - Sociálnopatologické javy

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým javom.


Novinka - Lead-Free Soldering in Microelectronics

Novinka - Lead-Free Soldering in Microelectronics

The aim of this work is to provide the ingredients for understanding together with knowledge of the implementation of lead-free solder alloys, soldering technology and reliability in interconnection technology.


Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s ...


Novinka - Všeobecná teória práva

Novinka - Všeobecná teória práva

Právní věda a právní praxe se neobejdou bez teoretické reflexe práva. Uchopení těchto otázek nejen v rozsahu každodenní právní zkušenosti, ale v jejich teoretickém zobecnění a se širšími filosofickými souvislostmi, představuje vědecké poslání teorie práva jako ...


Čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek

Čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek

V rámci každoroční soutěže Slovník roku udělila Jednota tlumočníků a překladatelů za rok 2017 čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek, kterou Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. vydalo v koedici s vydavatelstvím Key ...


Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Studie vznikla na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha jako výsledek výzkumného záměru v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem výzkumné publikace je zmapování pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil ve světové ekonomice, ...


Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které jsou uvedeny v publikaci Bezpečnostní vědy – úvod do teorie a metodologie, jsou v těsné návaznosti předloženy základní poznatky o potřebě a transferu vědeckých ...


Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

Druhé vydání publikace reflektuje vývoj a vliv bezpečnostní situace v Evropě na dynamiku, charakter a současně mobilizaci extremistické scény. Akcentovány jsou v tomto kontextu témata migrační krize, sílící islámofobie, radikalizace vybraných sociálních segmentů a ...


Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Druhé vydání komentáře zohledňuje první zkušenosti z uživatelské praxe, výkladová stanoviska gestora zákona, stanoviska Evropské komise a také počínající rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému zákonu.


Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem, protože dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, byl schválen již před více než ...


Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Monografie se zabývá problematikou úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd. Je zaměřená na studium teoretických a metodologických přístupů v procesu jejich konstituování a rozvoje.


Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení.


Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície.


Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013...


Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Non-contact methods of data acquisition of point coordinates have been widely used in various fields of science and technology as well as in various industries, such as construction, medicine and arts.


Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

The monograph submitted to the readers brings an overview of the state of the art and directions for further development in the field of hollow thin sheet axisymmetric parts production using metal spinning.


Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za ...


Novinka - Úskalí spolkového práva

Novinka - Úskalí spolkového práva

Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství vlastníků rozhodčí komisi jako spolek a co vlastně má dělat?


Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi.


Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe.


Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26