Aktuality

Novinka - Všeobecná teória práva

Novinka - Všeobecná teória práva

 Právní věda a právní praxe se neobejdou bez teoretické reflexe práva. Uchopení těchto otázek nejen v rozsahu každodenní právní zkušenosti, ale v jejich teoretickém zobecnění a se širšími filosofickými souvislostmi, představuje vědecké poslání teorie práva jako obecné právní disciplíny. Ambicí autorů monografie, kteří se právně teoretickým otázkám dlouhodobě věnují, je...

Celý článek
Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

 Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. Zákonodárce zde reagoval na vývoj společnosti a rovněž na novelizaci trestního práva....

Celý článek
Čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek

Čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek

 V rámci každoroční soutěže Slovník roku udělila Jednota tlumočníků a překladatelů za rok 2017 čestné uznání publikaci Encyklopedie českých právních dějin, 1. svazek, kterou Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. vydalo v koedici s vydavatelstvím Key Publishing, s.r.o. Slavnostní předávání ocenění proběhlo dne 12. května 2017 na knižním veletrhu SVĚT KNIHY 2017 v...

Celý článek
Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

 Druhé vydání publikace reflektuje vývoj a vliv bezpečnostní situace v Evropě na dynamiku, charakter a současně mobilizaci extremistické scény. Akcentovány jsou v tomto kontextu témata migrační krize, sílící islámofobie, radikalizace vybraných sociálních segmentů a další současné trendy. Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých škol bezpečnostně...

Celý článek
Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

 V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které jsou uvedeny v publikaci Bezpečnostní vědy – úvod do teorie a metodologie, jsou v těsné návaznosti předloženy základní poznatky o potřebě a transferu vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe. V současné době se zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké...

Celý článek
Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

 Studie vznikla na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha jako výsledek výzkumného záměru v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem výzkumné publikace je zmapování pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil ve světové ekonomice, podchycení souvislostí a vazeb mezi jednotlivými činiteli mezinárodního obchodu. Kniha zachycuje změny v dynamice...

Celý článek
Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

 Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. Všichni autoři komentáře (M. Adámková, M. Ajmová, M. Čech, V. Fidler, P. Herman, M. Koudelková, M. Malenková, L. Matochová, H. Romanová, J. Vondráček, J. Weigel) jsou zároveň autory zákona...

Celý článek
Křest knihy - Úskalí spolkového práva

Křest knihy - Úskalí spolkového práva

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Úskalí spolkového práva.

Celý článek
Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

 V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem, protože dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, byl schválen již před více než padesáti lety. Zcela nepochybně tak nemohl relevantně zachytit veškeré změny, ke kterým v mezidobí došlo – a těch...

Celý článek
Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

 Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku,...

Celý článek
Menu