Aktuality

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

 Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku,...

Celý článek
Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

 Monografie se zabývá problematikou úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd. Je zaměřená na studium teoretických a metodologických přístupů v procesu jejich konstituování a rozvoje. Jsou v ní předloženy základní teoretická východiska, struktura a logika vědeckého poznání a další kategorie vědního odboru zabývajícího se fenoménem bezpečnosti. Tento vědecký odbor umožní...

Celý článek
Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

 The monograph submitted to the readers brings an overview of the state of the art and directions for further development in the field of hollow thin sheet axisymmetric parts production using metal spinning. The theoretical part of the work is focused on the problem of metal spinning processes classification, mechanics of spinning and analysis of selected process parameters...

Celý článek
Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

 Non-contact methods of data acquisition of point coordinates have been widely used in various fields of science and technology as well as in various industries, such as construction, medicine and arts. Special attention is currently being paid to the increasingly emerging products of so called free-form surfaces. Free-form surfaces represent the areas that are not defined in...

Celý článek
Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

 Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013, a to z dôvodu, že od jej prvého vydania prišlo v trestnom práve procesnom k množstvu legislatívnych zmien, ktoré v podstatnej miere zmenili obsah trestného poriadku. V jednotlivých kapitolách sú...

Celý článek
Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

 Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a...

Celý článek
Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

 Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a postupu při právní kvalifikaci skutku. Obsahuje teoretické výklady a jejich aplikaci v praxi. Rozsah výkladu...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení. V naší advokátní kanceláři se se správním právem potkáme doslova na každém kroku. Zasahuje totiž velice často i...

Celý článek
Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Novinka - Medzinárodné právo súkromné

 Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného s ohľadom na aktuálny právny stav nielen na úrovni slovenského právneho poriadku,...

Celý článek
Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

 Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního řádu starověké Římské říše,...

Celý článek
Menu