Aktuality

Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

 Studie vznikla na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha jako výsledek výzkumného záměru v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem výzkumné publikace je zmapování pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil ve světové ekonomice, podchycení souvislostí a vazeb mezi jednotlivými činiteli mezinárodního obchodu. Kniha zachycuje změny v dynamice...

Celý článek
Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

 Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. Všichni autoři komentáře (M. Adámková, M. Ajmová, M. Čech, V. Fidler, P. Herman, M. Koudelková, M. Malenková, L. Matochová, H. Romanová, J. Vondráček, J. Weigel) jsou zároveň autory zákona...

Celý článek
Křest knihy - Úskalí spolkového práva

Křest knihy - Úskalí spolkového práva

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Úskalí spolkového práva.

Celý článek
Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

 V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem, protože dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, byl schválen již před více než padesáti lety. Zcela nepochybně tak nemohl relevantně zachytit veškeré změny, ke kterým v mezidobí došlo – a těch...

Celý článek
Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

 Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku,...

Celý článek
Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

 Monografie se zabývá problematikou úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd. Je zaměřená na studium teoretických a metodologických přístupů v procesu jejich konstituování a rozvoje. Jsou v ní předloženy základní teoretická východiska, struktura a logika vědeckého poznání a další kategorie vědního odboru zabývajícího se fenoménem bezpečnosti. Tento vědecký odbor umožní...

Celý článek
Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

 The monograph submitted to the readers brings an overview of the state of the art and directions for further development in the field of hollow thin sheet axisymmetric parts production using metal spinning. The theoretical part of the work is focused on the problem of metal spinning processes classification, mechanics of spinning and analysis of selected process parameters...

Celý článek
Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

 Non-contact methods of data acquisition of point coordinates have been widely used in various fields of science and technology as well as in various industries, such as construction, medicine and arts. Special attention is currently being paid to the increasingly emerging products of so called free-form surfaces. Free-form surfaces represent the areas that are not defined in...

Celý článek
Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

 Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013, a to z dôvodu, že od jej prvého vydania prišlo v trestnom práve procesnom k množstvu legislatívnych zmien, ktoré v podstatnej miere zmenili obsah trestného poriadku. V jednotlivých kapitolách sú...

Celý článek
Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

 Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a...

Celý článek
Menu