Aktuality

NOVINKA - Známkové právo v mezinárodních souvislostech

Kniha je určena především studentům předmětu práva k nehmotným statkům, mhou ji využít i studenti práva mezinárodního. Kromě analýzy vztahu českého známkového práva a práva evropského obsahuje kniha i rozbor kolizní problematiky, jak je chápána v mezinárodním právu soukromém. Známkové právo je podrobeno srovnání z hlediska přímé smluvní úpravy v mezinárodních dohodách i ve vztahu...

Celý článek

NOVINKA - Fundamentals of European Union Law

The publication presents an introduction to the European Union law. It provides information about functioning of the European Union and analyses the constitutional and institutional concept of the European Union.The publication covers the following areas of the European Union law: definition of the European Union, historical development of the European...

Celý článek

Publikace "Česko-německý právnický slovník" získala prestižní ocenění

Nový Česko-německý právnický slovník, jehož autorkou je PhDr. Milena Horálková, se účastnil soutěže o nejlepší slovník za rok 2011. O kvalitě knihy vypovídá hlavně to, že se umístil na stupních vítězů hned ve dvou kategoriích. V kategorii Cena poroty za překladový slovník získal 1. místo a v kategorii Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2011 získal 2. místo.Do 19. ročníku soutěže pořádané...

Celý článek

NOVINKA - Česká republika ve světle ekonomických teorií

Publikace je zaměřena na ekonomické dění, které se týká agregovaného pohleduna národní hospodářství České republiky a částečně jejího začlenění do světovéekonomiky. Společenské dění je odrazem ekonomického dění. V poslední dobějsou v naší společnosti nebývale často rozebírány takové termíny, otázky aproblémy, jako je vývoj ekonomiky, nezaměstnanost, zadluženost, kurz českékoruny,...

Celý článek

DOTISK - Seminární cvičení z morfologie ruštiny

Publikace je určena posluchačům studia oboru ruský jazyk a literatura. Obsahuje cvičení z ruského tvarosloví, na níž lze procvičit jednotlivé slovní druhy a jejich mluvnické kategorie s přihlédnutím k obtížným jevům, v nichž čeští studenti často chybují. V příloze jsou uvedeny souvislé texty určené pro morfologický rozbor. Parametry Autor:...

Celý článek

NOVINKA - Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 4. vydání

Čtvrté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této...

Celý článek
NOVINKA - Konflikt a politika velmocí na blízkém východě

NOVINKA - Konflikt a politika velmocí na blízkém východě

Oblast Blízkého a Středního východu a problematika arabských/islámských zemí se v posledních letech staly aktuálním tématem. Kniha poskytuje pohled na blízkovýchodní problematiku z různých úhlů, snaží se zmapovat příčiny jednání jednotlivých regionálních aktérů Blízkého a Středního východu a světových velmocí a vzájemné vazby vyvíjející se v průběhu neklidného 20. a na...

Celý článek
NOVINKA - Úvod do kriminalistiky, 3. vydání

NOVINKA - Úvod do kriminalistiky, 3. vydání

Třetí vydání publikace je rozšířeno o nejnovější poznatky kriminalistické vědy a obsahově je uprave­no pro snadnější studium teoretických základů kriminalistiky. Kniha je výsledkem společného úsilí autorského kolektivu katedry kriminalistiky PA ČR. Cílem autorského kolektivu bylo připravit knihu, která by poskytla studentům postačující rozsah poznatků pro předmět Úvod do...

Celý článek
NOVINKA - Kriminologické a trestnoprávne  aspekty trestnej činnosti mládeže

NOVINKA - Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže

Monografia komplexne spracováva problematiku trestnej činnosti mládeže z hľadiska trestnoprávneho a kriminologického. Výklad je zameraný na jednotlivé tematické okruhy od medzinárodných a ústavnoprávnych otázok, cez trestno-politické východiská trestného práva mládeže až po kriminologickú charakteristiku kriminality mládeže, profil páchateľa, prevenciu, penitenciárnu a...

Celý článek
NOVINKA - Statistické nástroje ekonomického výzkumu

NOVINKA - Statistické nástroje ekonomického výzkumu

  Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů. Výklad jednotlivých statistických procedur, které dovolují získat z dat podstatné informace a dosažené výsledky využít pro kvalifikovaná rozhodnutí, je veden důsledně...

Celý článek
Menu