Média

Diktatura informací, E. Mleziva

Pro časopis Psychologie dnes 10/2005 napsal JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.: ...namísto vytváření teorie si autor všímá takových informačních fenoménů, jako jsou zdroje a typy informací, jejich kvantitativní a kvalitativní stránka, procesy výměny informací, funkce informací při záměrném ovlivňování jedinců i skupin... je mi blízký přísup autora k prezentaci informací. Neposkytuje...

Celý článek

idnes.cz píše o knize Arnošta Lustiga - Případ Marie Navarové

Příběh Marie Navarové, která za pomoc zraněnému říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi dostala nejprve odměnu a poté těžký žalář, přináší ve své nové knize Arnošt Lustig. Celý článek.

Celý článek

Forenzní psychologie, L. Čírtková

Publikace je určena jako vstupní odborný text ke studiu forenzní psychologie na vysokých školách. Jejím cílem je představit současnou tvář forenzní psychologie. Proto je kladen důraz spíše na široký záběr než na hloubku výkladu jednotlivých okruhů. Zároveň splňuje požadavek srozumitelnosti a praktické využitelnosti prezentovaných poznatků pro čtenáře bez hlubší...

Celý článek

Odzbrojení: prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, J. Ondřej

JUDr. Vladimír Balaš, CSc. ve své recenzi mimo jiné napsal: Autor se ve  své monografii věnuje nadmíru aktuálnímu tématu, kterému v posledních 15  letech nebyla v české odborné literatuře věnována odpovídající pozornost. Publikace je úctyhodným příspěvkem české mezinárodněprávní literatuře. Při jejím zpracování byly použity recentní informace a práce...

Celý článek

Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, J.Ondřej

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc. ve své recenzi pro Bulletin advokacie uvedl: Jde o zajímavě pojatou učebnici pro tři vědecké obory, které se v  práci v mnohém doplňují. Jako učitel mohu odpovědně potvrdit, že kniha bude studenty velmi vyhledávaná pro její stručnost, je v ní vše, co by měl vysokoškolský posluchač vědět. Avšak i pro advokáta může být...

Celý článek

Úvod do kriminalistiky, J. Straus a kol.

"...Poznatky uvedené v předložené učebnici vznikly v procesu dlouhodobého vývoje, vzájemných diskusí, odborné a výzkumné činnosti a  na základě pedagogických zkušeností z přednášek a seminářů. Text je uspořádán tak, že vlastní obsah úvodu do kriminalistiky je pro lepší zapamatování probírané látky ilustrován názornými obrázky a schématy s ...

Celý článek

Ústavní právo Evropské unie, J. Blahož, K. Klíma, J. Skála a kol.

"...Uvedené dielo je novátorské v siločiarach stredoeurópskeho ústavno-právneho zmýšľania už svojim názvom, ktorý vyvracia pochybnosti o  etablujúcom sa konštitucionalisme Európskej únie... Vlastnosť ucelenej študijnej literatúry publikácia spĺňa aj svojou praktickou prílohou - výberom ustanovení zakladateľských zmlúv, poslednej Zmluvy o pristúpení, Charty...

Celý článek

Kriminalistická taktika, J. Straus a kol.

Učebnice má dobrou teoretickou i pedagogickou úroveň. Ke zvýšení názornosti výkladu, zejména taktiky jednotlivých kriminalistických úkonů, je ilustrována barevnou fotodokumentací a grafickými vyobrazeními. Je přínosem pro zkvalitňování výuky kriminalistické taktiky jako nedílné součásti systému kriminalistiky zejména inovací a  propracovaností kriminalistických...

Celý článek

Marketing - cesta k trhu, J. Světlík

"...věcně hutné, profesně vyzrálé, tematicky utříděné - takové je poslední dílo J. Světlíka. Jako základní literatura pro zkoušku ze  základů marketingu nebo pro orientaci v problematice pro přípravu k  přijímací zkoušce na fakultu multimediálních komunikací - nepostradatelné. Být studentem vysoké školy, neváhám ani chvíli a  usiluji o to, mít tuto knihu...

Celý článek

Komenář k Ústavě a Listině, K. Klíma a kol.

Páni senátoři, neměňtě Ústavu ani Listinu práv a svobod! Těmito slovy provázel představení publikace doc. Klíma. Křest knihy proběhl na půdě senátu a zúčastnil se jej i třicetičlěnný autorský tým. Klíma shromáždil řadu odborníků na obchodní, pracovní, trestní právo, právníky ze  státních zastupitelství a legislativního procesu, aby zcela otevřeně...

Celý článek
Menu