Zařazeno v kategoriích: UMĚNÍ, Architektura

Praha - město a řeka

Bečková Kateřina

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Karolinum
ISBN
978-80-2463-117-2
EAN
9788024631172
Počet stran
200
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Zkušená autorka rady pragensií přistupuje k tématu po důkladném seznámení se s dosavadní literaturou a prameny. Zúročuje zde svoji badatelskou práci z doby přípravy monografií o Starém a Novém Městě, Malé Straně a několika svazků edice Zmizelá Praha, jakož i zvláštních čísel Věstníku Klubu za starou prahu, věnovaných Vltavě. Hlavní důraz klade na dějiny architektury, takže kniha by mohla mít podtitul "architektonický průvodce po březích Vltavy v Praze". Kniha se dělí na dvě hlavní části: kapitolu Praha: město a řeka a kapitolu Praha - město a řeka-průvodce. V úvodním textu 1. části, doprovázeném dobře vybranými historickými grafikami, obrazy a fotografiemi (většinou ze sbírek Muzea hl. m. Prahy) autorka pojednává o významu Vltavy v dějinách Prahy. Dočteme se o jezech, které poháněly pražské mlýny, o vodárenských věžích, které zásobovaly město vodou, o významu voroplavby, nákladní lodní dopravy, o přívozech i o dějinách osobní paroplavby až do současnosti. Stručně je popsána stavba mostů a nábřeží a historie ostrovů. Dále se autorka věnuje dějinám sportů na Vltavě, velkým povodním a konečně Vltavě jako zdroji inspirace pro umělce. Vše je popsáno přehledně a obsažně, s množstvím konkrétních údajů, ale bez zabíhání do přílišných podrobností. Po části úvodní následuje část encyklopedická: seznam pražských ostrovů na Vltavě, pražských mostů (chronologicky podle vzniku) a pražských nábřeží (rovněž chronologicky). Jedná se cenné údaje, které se ne vždy snadno dohledávají (zejména data stavby jednotlivých nábřeží) a například muzejnímu pracovníkovi poslouží jako vodítko při dataci historických fotografií. Uvedeny jsou také veškeré názvy nábřeží a mostů v minulosti. Druhou - hlavní část knihy tvoří současné fotografie urbanistických partií a jednotlivých staveb kolem Vltavy s obsáhlými doprovodnými texty. Vltavský tok na území Prahy je rozdělen na 3 úseky: jih (mezi Vyšehradem a Jiráskovým mostem), střed (mezi Jiráskovým a Mánesovým mostem) a sever (mezi Mánesovým a Hlávkovým mostem). Každý text zevrubně popisuje zobrazená prostranství a jednotlivé stavby, pomníky atd., jejich historii z urbanistického a architektonického hlediska. Nechybí ani zmínka o některých památkářských "kauzách" z nedávné doby (zamýšlená komerční přeměna Střeleckého ostrova, boj proti výstavbě naddimenzovaného hotelu Four Seasons u Karlova mostu). Na závěr knihy připojuje autorka dva encyklopedické hesláře: heslář osobností, jejich jména nesou nebo nesla veřejná prostranství v okolí Vltavy, a heslář umělců, jejichž díla v okolí Vltavy nalezneme. Podle mého názoru se jedná o zdařilou práci, která čtivým způsobem poučí čtenáře o širších souvislostech, pomůže jim procházet se kolem Vltavy "s otevřenýma očima" a plně vychutnat zdejší kulturní a přírodní dědictví. Velkým kladem knihy je, že autorka látku brilantně zvládá, jednoduše řečeno ví, o čem píše, což nelze vždy říci o autorech různých "průvodců". Z recenzního posudku: PhDr. Jan Jungmann Připravovaná publikace Kateřiny Bečkové je věnována řece Vltavě jako ose a hlavnímu městotvornému prvku historické i moderní Prahy. Pro tento úkol je autorka mimořádně dobře vybavena svou mnohaletou intenzivní badatelskou a publikační činností. Její text je s velkou znalostí města a jeho historického vývoje a proměn členěn na oddíly věnované úloze a funkcím řeky v městském organismu - významu Vltavy v počátcích osídlení Prahy, zásobování města vodou a energií v různých historických epochách, splavnění řeky a jejímu dopravnímu významu, povodním a jejím důsledkům, rekreačnímu a sportovnímu využití i dalším funkcím. To vše vždy s výstižnou charakteristikou jak se jednotlivé funkce a jejich proměny promítaly do fyzické skladby a obrazu města. Stať krásně uzavírá připomenutí jak silným inspiračním zdrojem je Vltava pro českou literární a uměleckou tvorbou. Na hlavní stať navazují doplňující texty, v logickém seřazení věnované pražským ostrovům, mostům, nábřežím, vedutám vltavských břehů i významným architektonickým a sochařským dílům, která řeku a její mosty lemují. Publikaci doplňuje stručný leč výstižný abecední slovníček osobností o nichž se text zmiňuje. Text připravované knihy má mimořádnou informační hodnotu, přitom je čtivý, psaný živým, poutavým a stylisticky vytříbeným slohem. Kniha nesporně zaujme jak odbornou tak i širší laickou obec čtenářů. Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Josef Štulc
Praha - město a řeka

365 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu