Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony 2016 - I.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
PORADCA150
EAN
PORADCA150
Počet stran
848
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2016
Formát
A5
Úplné znenia zákonov daňových, účtovných a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Kniha obsahuje: Zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) Zákon č.479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov Zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde Zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon č.361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel Zákon č.530/2011 Z.z.o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Zákon č.106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov Zákon č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu Zákon č.98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja Zákon č.609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Zákon č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Opatrenie MF SR č.401/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách Opatrenie MPSVR SR č.296/2014 Z.z. o sumách stravného Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách Opatrenie MPSVR SR č.632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave súm výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve Opatrenie MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorých sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Opatrenie MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Opatrenie MF SR č.15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky Opatrenie MF SR č.23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky Opatrenie MF SR č.23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Opatrenie MF SR č.21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ a postup účtovania pri prechode zo sústavy PÚ do sústavy JÚ pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov Opatrenie MF SR č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Opatrenie MF SR č.MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Opatrenie MF SR č.MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Zákony 2016 - I.

196 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu