Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony 2016 - II. časť B

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
PORADCA152
EAN
PORADCA152
Počet stran
584
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2016
Formát
A5
Zákony 2016 II B obsahuje úplné znenia zákonov z exekučného, procesného, správneho práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Obsah zbierky: Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov Vyhláška MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov Nariadenie vlády SR. č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmenách a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov Zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní (správny poriadok) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MFSR č. 164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení Vyhláška MF SR č. 165/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
Zákony 2016 - II. časť B

168 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu