Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně

Aktualizace I/3

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce
ISBN
9771335151910
EAN
9771335151910
Počet stran
376
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2019
Formát
155x21 cm
Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Úplné znění zákonů po poslední novele: •o daních z příjmů •o dani z hazardních her •o DPH •o spotřebních daních •celní zákon •daňový řád •o Finanční správě České republiky Anotace: Daně z příjmů Stěžejným tématem novely zákona o daních z příjmů je implementace směrnice ATAD. Směrnice ATAD stanoví pět opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem: pravidlo pro omezení odpočítatelnosti úroků, zdanění při odchodu, obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu, pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady (důsledky rozdílných právní kvalifikací). Všechna tato opatření se vztahují pouze na právnické osoby, a to na všechny poplatníky podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob, včetně stálých provozoven poplatníků, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země, pokud se nacházejí v jednom nebo více členských státech. Daň z hazardních her Návrh novely zákona o dani z hazardních her přináší především v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády další zefektivnění správy daně na straně všech zúčastněných orgánů a subjektů, tj. poplatníků daně, správce daně i obecních úřadů Daň z přidané hodnoty Hlavním důvodem pro zpracování a předložení novely zákona o dani z přidané hodnoty je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a doladění některých ustanovení s platnou unijní právní úpravou. V návaznosti na směrnici o dani z přidané hodnoty se v návrhu zákona zpřesňují některé pojmy, které jsou pro uplatňování daně z přidané hodnoty zásadní, například ekonomická činnost, a zakotvují se některé další zásady vyplývající z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ze zákona o dani z přidané hodnoty se tímto návrhem vypouští ustanovení, která jsou neslučitelná s unijní právní úpravou. Dále se v návaznosti na konzultace se zástupci daňové veřejnosti do tohoto zákona promítají určitá terminologická zpřesnění, jejichž cílem je jasnější a přehlednější legislativní úprava daně z přidané hodnoty, a rovněž některá nová prováděcí opatření a pravidla zaměřená na posílení principu neutrality daně z přidané hodnoty. Spotřební daně V návaznosti na úpravu zákona o potravinách a souvisejícího prováděcího předpisu, které implementují unijní právo, se ruší podmínka porušení tabákové nálepky při otevření jednotkového balení. Zavádí se nová daň ze zahřívaných tabákových výrobků jako další neharmonizovaná daň (vedle daně ze surového tabáku). Úprava zdanění zahřívaných tabákových výrobků vychází ze stávající úpravy zákona o spotřebních daních týkající se "tradičních" tabákových výrobků. Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků bude aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako v případě tabáku ke kouření. Celní zákon Provádí se zpřesnění ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) celního zákona doplněním o prvotní proces schválení provozování přepravy na podkladě karnetu TIR podle Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (č. 61/2008 Sb. m. s.). Dále se provádí úprava celního zákona speciální normou oproti § 148 daňového řádu, podle níž stanovení cla, resp. celního dluhu dlužníkovi nemusí být v okamžiku uplynutí lhůty pro stanovení cla pravomocné. Daňový řád Cílem obecných pravidel proti zneužívání je postihnout ty případy agresivního daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení upravující zvláštní pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Slouží tudíž k zaplňování mezer, využívaných k dosahování nezamýšlených výhod, které mohou v daňověprávní úpravě existovat a které je obtížné zcela eliminovat pouze s pomocí zvláštních pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Finanční správa Navrhuje se v § 3 odst. 5 zákona o Finanční správě stanovit, že generální ředitel Generálního finančního ředitelství vydává nejen organizační řád Finanční správy České republiky, jako je tomu dosud, ale může vydávat také ostatní služební předpisy těchto orgánů. Rovněž se navrhuje v § 6 a 9 zákona o Finanční správě doplnění úpravy předpokladů pro účast ve výběrovém řízení, které jsou podle zákona o státní službě kladeny na zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství a zástupce ředitele finančního úřadu s ohledem na předpokládané rozšíření pravomocí těchto zástupců, které je také upraveno touto změnou zákona. Klíčová slova: -daně z příjmů, daň z hazardních her, hazardní hry, DPH, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, celní zákon, daňový řád, daň, daně, finanční správa, finanční správa České republiky.
Aktualizace I/3

110 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu