Repetitórium práva Európskej únie, 2. prepracované vydanie

Jánošíková Martina

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Iuris Libri
ISBN
978-80-89635-41-2
EAN
9788089635412
Počet stran
125
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsˇetky´ch troch stupnˇov univerzitne´ho vzdela´vania na pra´vnicky´ch fakulta´ch, ktorej cieľom je objasnitˇ pre potreby priebezˇne´ho sˇtu´dia syste´m pra´va U´nie z hlˇadiska jeho za´kladny´ch u´stavny´ch za´kladov vra´tane su´dnej ochrany, pochopitˇ klˇu´cˇove´ pojmy, vztˇahy a definovane´ katego´rie, napomo^ctˇ vytvoreniu na´lezˇitej sˇtruktu´ry odpovede na sku´sˇkach, ktora´ je nevyhnutny´m predpokladom jej u´spesˇne´ho absolvovania, ako aj prispietˇ k vyvarovaniu sa zjednodusˇeny´m odkazom na u´stavne´ pra´vo U´nie so zretelˇom na te´my, ktory´m sa venuju´ sˇtudenti doktorandske´ho sˇtu´dia. Druhe´ vydanie repetito´ria je aktualizovanou verziou prve´ho vydania. Su´ v nˇom zapracovane´ zmeny, ktory´mi Euro´pska u´nia a jej pra´vny poriadok presˇli od roku 2012. Zachyta´va teda napri´klad udalosti su´visiace s Brexitom, zrusˇenie Su´du pre verejnu´ sluzˇbu alebo zmenu Sˇtatu´tu Su´dneho dvora Euro´pskej u´nie.
Repetitórium práva Európskej únie, 2. prepracované vydanie

560 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu