Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA

OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

Lopatková Zuzana (ed.)

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce
ISBN
978-83-8111-158-4
EAN
9788381111584
Počet stran
416
Místo vydání
Trnava
Rok vydání
2019
Formát
V rámci série Bibliotheca historica Tyrnaviensis, vydávanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, vychádza ďalší vedecký recenzovaný zborník s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Zborník, ktorého editorkou je Zuzana Lopatková, prezentuje výskum hospodárskych dejín vybraných panstiev, hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti, a je hlavným publikačným výstupom z vedeckej konferencie, ktorá sa v rámci projektu VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia uskutočnila dňa 29. apríla 2019 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Viaceré príspevky sa venujú vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, či jednotlivým sídlam panstiev, ktoré boli pre majiteľov ako príslušníkov šľachtického stavu aj reprezentačnou záležitosťou. Ďalší okruh príspevkov predstavuje hospodárstvo na panstve v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, venujúcich sa poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu, osobitne vinohradníctvu, či iných druhov podnikov. Zaujímavé je tiež sledovať panstvá s chronologickými presahmi do 19. storočia, ako sa niekdajšie feudálne panstvá v mnohých prípadoch menili na moderné a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. V neposlednom rade príspevky sledujú každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na panstvách, spoločenskú a pracovnú mobilitu, či problematiku mestského, alebo cirkevného hospodárenia. Príspevky sa geograficky viažu k rôznym regiónom nášho územia, preto za účelom sledovania konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty organizácie zemepanskej správy a riadenia na vybraných panstvách, s chronologickým rozmedzím od obdobia neskorého stredoveku až po obdobie 19. storočia. Cieľom jej vydania je tak osvetliť čitateľom viaceré momenty a súvislosti, priniesť ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v sledovaných obdobiach na našom území, a nastoliť nové tematické otázky pre nasmerovanie ďalších špecializovaných výskumov.
OTÁZKY zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

504 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu