Zařazeno v kategoriích: PŘIPRAVUJEME

Rozhodování o věcech veřejných

Stejskal Jan, Beáta Mikušová Meričková, František Ochrana

Dostupnost
připravujeme
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-829-4
EAN
9788075988294
Počet stran
234
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy rozumem, tzn. jsme racionální aktéři, jak tvrdí ekonomie hlavního proudu? A jestliže racionální aktéři jsme, jak to že má rozhodování o společenských záležitostech někdy zjevné trhliny? Proč dochází k selhání čili nežádoucím efektům? Kdo za to nese odpovědnost? Kde vznikla chyba? Lze daný stav nějak napravit a předjímat, abychom se pro příště vyhnuli společenským ztrátám? Takové otázky mají závažný praktický dopad. Zmiňme například spor mezi zastánci a odpůrci dotací vycházející z těchto dilemat: poskytovat zemědělské dotace a „křivit tak konkurenční tržní prostředí“, nebo nakupovat levnější potraviny v zahraničí a nechat naše pole ležet ladem? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi na stránkách naší knihy. Na rozdíl od „klasických“ publikací (nesoucích ve svém názvu obvykle termín „veřejná volba“) v ní hledáme nový pohled na problematiku. Neuzavíráme se do krunýře odpovědí odvozených z axiomu homo oeconomicus, tedy předpokladu dokonale racionálně se chovajícího aktéra a z něho odvozených modelů. Ukazujeme, že člověk je také bytost mravní. Má tudíž i smysl pro povinnost, čest a spravedlnost. Chování člověka má i deontologický rozměr. Při rozhodování o věcech veřejných je proto potřebné brát na zřetel i tuto stránku rozhodování. Hledáte-li odpovědi na některou z výše uvedených otázek a chcete-li kultivovat své tvořivé myšlení, pak vám tato kniha přináší řadu informací a inspirací ke kritickému přemýšlení o věcech veřejných. Autoři doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Orientuje se na problematiku veřejné ekonomie a ekonomiky, veřejných služeb, managementu veřejného sektoru, dále pak oblasti nestátních neziskových organizaci, konkrétně jejich ekonomiky, daňové a účetní problematiky. Vyučuje předměty Veřejná ekonomie, Ekonomika veřejného sektoru, Veřejné služby a Neziskové organizace. V?rámci výzkumu se zaměřuje mj. na efektivitu poskytování veřejných služeb, ekonomiku a optimalizaci zdanění nestátních neziskových organizaci a spolupracuje i na výzkumech realizovaných v zahraničí. Je autorem několika monografií a více než dvacítky odborných knih a několika desítek publikací v odborných časopisech, resp. sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí. prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. Absolvent Vojenské akademie v?Bratislavě (1976), postgraduálního studia v?oboru filozofie-historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v?Praze (1993), M. A. manažerského studia na European Business School v?německém jazyce (1995). Po absolvování Vojenské akademie následovalo studium vědecké aspirantury (1979, CSc.). Poté se stal učitelem na katedře filozofie. Postupně získal tituly docent v?oboru filozofie (1985); doktor věd v?oboru filozofie (DrSc. 1990), docent v?oboru finance (2000) a profesor v?oboru finance (2005) na Vysoké škole ekonomické v?Praze. V?letech 1991–1996 působil na ekonomickém úseku ministerstva obrany. V?letech 1996–2016 pracoval jako učitel na katedře veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v?Praze. Od roku 2005 až dosud působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy jako vědecko-výzkumný pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie a profesor katedry veřejné a sociální politiky. Zabývá se metodologií vědy, veřejnými financemi, rozhodováním ve veřejné správě a veřejnými zakázkami. Je autorem dvou desítek monografií a řady vědeckých článků, spoluautorem několika desítek knih a řešitelem a spoluřešitelem několika desítek vědeckých projektů. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. Pedagogicky působí jako garantka studijních programů bakalářského, magisterského a doktorandského studia orientovaných na oblast veřejné ekonomiky na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Její vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na problémy veřejné ekonomie, veřejného sektoru, veřejných financí a managementu veřejných služeb s aplikací nových přístupů v rámci reformy New Public Management. Mezinárodní význam jejího výzkumu naznačují dosavadní publikované práce v zahraničních a domácích časopisech, množství vysokoškolských učebnic, odborných monografií. Publikované práce jsou výsledkem její výzkumné činnosti v?rámci mnoha vědecko-výzkumných projektů národního a mezinárodního významu a byly prezentovány na světových vědeckých konferencích. Je členkou mnoha domácích a mezinárodních vědeckých orgánů a organizací orientovaných na problematiku veřejné ekonomiky. prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. Od roku 1975 působí na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v?Banské Bystrici na Slovensku, kde se habilitovala a inaugurovala. Zastávala zde různé manažerské i odborné funkce. V?současnosti působí jako profesorka ve studijním oboru Veřejná ekonomika a služby, který jako celek garantuje, a současně garantuje stejně se jmenující studijní programy v?magisterském a doktorském studiu. Ve své výzkumné a publikační činnosti se orientuje na oblast veřejného sektoru a služeb, neziskových a nevládních organizací. Zvláštní pozornost věnuje ekonomice a managementu zdravotnictví. V?těchto oblastech řešila mnoho různých vědecko-výzkumných projektů, publikovala vědecké monografie, vysokoškolské učebnice, výzkumné studie a odborné články, a to jak doma, tak v?zahraničí. prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. Dlouhodobě pedagogicky a vědecky působí v oblastech veřejná správa, public management a public marketing. V?současné době na Vysoké škole finanční v?angličtině přednáší předměty Marketing a Management of Tourism, Public Management a Marketing for Industry and Services. Česky přednáší problematiku managementu ve veřejné správě, veřejné správy v?členských státech Evropské unie a regionálního rozvoje. Působil po dvě volební období jako proděkan pro vnější vztahy na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde mj. zajišťoval studium zahraničních posluchačů v?rámci projektu Erasmus. Zároveň přednášel na dalších českých a moravských vysokých školách. Je autorem více než 20 odborných publikací věnovaných zvláště problematice soudobého vývoje afrických a evropských států. V roce 2004 obdržel spolu s?prof. Barbarou Kudrickou z?Polska a některými dalšími zahraničními kolegy Evropskou cenu kvality za publikaci Adult Education of Quality Management and other Cross-Sectional Aspects of Public Administration, vydanou v?polském Bialystoku.
Rozhodování o věcech veřejných

495 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu