Aktualizace II/4 - Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
EAN
9771802833134
Počet stran
416
Rok vydání
2021
Formát
A5
Zákon o regulaci reklamy, Zákon o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 Platná právní úprava týkající se vzniku, trvání a zániku dětských dluhů, tj. povinnosti nezletilých splnit peněžitý dluh, je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato soukromoprávní úprava je představena spolu s dalšími instituty zejména občanského procesního práva, které s problematikou nezletilých dlužníků souvisejí. Občanský zákoník Cílem navrhovaného zákona je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále se chce zdůraznit výchovnou funkci úpravy a zajistit vyšší právní jistotu jejích adresátů. Celkově se chce předcházet vzniku dětských dluhů. Problém tzv. „dětských dlužníků“, tj. dětí, vůči kterým je vedeno exekuční řízení, se v poslední době stal předmětem intenzivní společenské debaty. Návrh na tento jev reaguje, jeho záběr je však širší. Jeho cílem je řešit obecnější problém „dětských dluhů“, tj. peněžitých dluhů vzniklých před nabytím zletilosti dlužníka, který má několik úrovní a různé příčiny, a jehož je problém „dětských dlužníku“ pouze podmnožinou. Je třeba si uvědomit, že exekuční řízení je v současnosti vedeno i proti desítkám tisíc dospělých občanů, kteří dluhy nabyli jako nezletilí, a že naopak vymáhání dluhů vzniklých v dětství po dosažení zletilosti je relativně typické. Občanský soudní řád Návrh obecně nebrání vydání rozsudku pro uznání proti nezletilému, pro kterého uznání může být v určitých případech procesně výhodné. Návrh pouze zakazuje, aby k vydání rozsudku pro uznání došlo v důsledku fikce uznání. Chvíle nabytí svéprávnosti se posuzuje ke dni zahájení řízení nebo ke dni vstupu do řízení v případě, že nezletilý se stal účastníkem až v průběhu řízení. Jestliže nezletilý byl účastníkem řízení v době zahájení, ale v průběhu řízení nabyl zletilosti, je pro aplikaci pravidel rozhodující, zda je účastník nezletilým v době zahájení řízení (opačné pravidlo platí pro doručování podle navrhovaného znění § 50b, viz výše). Ustanovení by se tak měla aplikovat i po nabytí zletilosti. Jestliže nezletilý přestane být v průběhu řízení účastníkem (tj. dojde k záměně s plně svéprávným účastníkem), pravidlo by se nemělo uplatnit. Lze se domnívat, že v případě kumulace účastníků řízení závisí při posuzování aplikace pravidel na tom, jestli se jedná o samostatné společenství (kdy by výhody požíval pouze nezletilý) nebo nerozlučné společenství (kdy se beneficium vztahuje na všechny účastníky).
Aktualizace II/4 - Občanský zákoník, Občanský soudní řád

159 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu