Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Zdravotnícke právo

Hrubešová Zdenka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
319
Rok vydání
2007
Formát
A5
ISBN
9788080577056
EAN
9788080577056
1. Zdravotnícke právo a jeho právna úprava 2. Historický exkurz do právnej úpravy osobnostného práva 3. Právo na telesnú integritu ako súčasť osobnostného práva 3.1 Vzťah práva na telesnú integritu k všeobecnému osobnostnému právu 3.2 Právne základy práva na telesnú integritu 3.3 Obsah práva na telesnú integritu 4. Zdravotná starostlivosť 4.1 Zmluvný vzťah medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 4.1.1 Ochrana práv pacientov z hľadiska zmluvného vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Charta práv pacientov v Slovenskej 4.1.2 Poučenie a informovaný súhlas pacienta 4.2 „Predchádzajúce prianie“ alebo „závet pacienta“ 4.3 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta Neodkladná zdravotná 4.4 Starostlivosť Hospitalizácia a obmedzenie voľného pohybu bez informovaného súhlasu dotknutej osoby Hospitalizácia 4.4.1 Neodkladná zdravotná starostlivosť 4.4.2 Hospitalizácia a obmedzenie voľného pohybu bez informovaného súhlasu dotknutej osoby 4.4.3 Hospitalizácia dotknutej osoby v súvislosti s konaním o spôsobilosti na právne úkony 4.5 Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov 4.6 Zdravotná dokumentácia 5. Etika v zdravotníctve 5.1 Etika, lekárska etika, základné princípy lekárskej etiky 5.2 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 5.3 Etická zodpovednosť 6. Ochrana verejného zdravia 6.1 Niektoré povinnosti fyzických osôb z dôvodu ochrany verejného zdravia 7. Lekár v postavení svedka v občianskom súdnom konaní 8. Lekár v postavení súdneho znalca v občianskom súdnom konaní 8.1 Znalec, znalecká spôsobilosť, ustanovenie znalca 8.2 Práva a povinnosti znalca 8.3 Priebeh vyhotovenia a podania znaleckého posudku 8.4 Hodnotenie znaleckého posudku 9. Zdravotnícke povolanie, zdravotnícki pracovníci, stavovské organizácie 10. Vzdelávanie, vzájomné uznávanie kvalifikácie zdravotníckeho pracovníka a Európska únia DRUHÁ ČASŤ: VYBRANÉ OSOBITNÉ OBLASTI ZDRAVOTNÍCKEHO PRÁVA 11. Ochrana „života a zdravia“ embrya a plodu 12. Manipulácie s ľudským embryom 12.1 Reprodukčné klonovanie 12.2 Terapeutické klonovanie 12.3 Iné spôsoby manipulácií so živými embryami ako klonovanie 12.4 Výskum na mŕtvych embryách a plodoch 12.5 Súhlas s využitím biologického materiálu 13. Asistovaná reprodukcia, umelé prerušenie tehotenstva a s nimi súvisiace vybrané aspekty 13.1 Asistovaná reprodukcia 13.1.1 Problematika surogačného materstva 13.2 Umelé prerušenie tehotenstva 13.3 Problematika tzv. anonymných pôrodov 14. Zmeny pohlavia, kastrácie a sterilizácie 14.1 Zmena pohlavia transsexuálov a inter sexuálov 14.2 Kastrácie 14.3 Sterilizácia 15. Transplantácie a iné odbery biologického materiálu 15.1 Odoberanie a prenos orgánov, tkanív a buniek tiel živých darcov za účelom transplantácie 15.2 Odoberanie a prenos orgánov z tiel mŕtvych za účelom transplantácie a dispozícia mŕtvym telom 15.3 Odber krvi na transfúziu a na prípravu krvných prípravkov 16. Biomedicínsky výskum 16.1 Biomedicínsky výskum bez zdravotnej indikácie 16.2 Biomedicínsky výskum so zdravotnou indikáciou 16.3 Klinické skúšanie liečiv na človeku 1 7. Eutanázia a asistovaná samovražda 17.1 Definícia eutanázie a asistovanej samovraždy 17.2 Eutanázia a asistovaná samovražda vo svetle základných ľudských práv 17.3 Právna úprava problematiky eutanázie a asistovanej samovraždy de lege lata 17.4 Právna úprava problematiky eutanázie a asistovanej samovraždy de lege fe renda 18. Právna zodpovednosť v zdravotníctve 18.1 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti „lege artis“ 18.2 Právna zodpovednosť v zdravotníctve, jej druhy a stručná charakteristika 18.3 Občianskoprávna zodpovednosť v zdravotníctve TRETIA ČASŤ: SÚVISIACE PREDPISY 1. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Oznámenie č.40/2000 Z.z.) 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 589/2006 Z.z. 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády SR č. 324/2006 Z.za nariadenia vlády SR č. 590/2006 Z.z.
Zdravotnícke právo

486 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu