Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Český jazyk a počáteční psaní na 1. stupni ZŠ a ZŠS

Kamiš Karel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
ISBN
978-80-7452-042-6
EAN
9788074520426
Počet stran
208
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Předkládaná publikace je věnována aktuálnímu tématu v oboru český jazyk se zaměřením na didaktiku českého jazyka a didaktiku čtení a psaní na 1. stupni základních škol a základních škol speciálních, kterému nebyla v českém prostředí dodnes věnována dostatečná pozornost. Autor velmi zasvěceně a na vysoké odborné úrovni popisuje problematiku prvopočátečního psaní, přičemž vychází ze systémových vlastností češtiny, z její roviny výrazové i významové. V didaktických pasážích zaměřených na primární vzdělávání v českém školství se opírá o moderní koncepci integrované didaktiky českého jazyka a literatury na 1. stupni základních a speciálních škol s ohledem na komunikačně-poznávací zřetel. Při zpracování tématu zaměřeného na vlastní didaktiku čtení a psaní u žáků mladšího školního věku v primárním vzdělávání autor vychází z komunikační a literární kompetence odpovídající jejich věku, zohledňuje jejich kognitivní a řečový vývoj, respektuje vývoj recepčně textové kompetence a podporuje produkční textové kom-petence s ohledem na jejich celkovou zralost, přičemž respektuje biolingvistický vývoj žáků na 1. stupni včetně řečových poruch a vývojových poruch učení. Velmi kladně hodnotím zejména to, že autorovi se v učebním textu podařilo ukázat, jak lze rozvíjet jednotlivé kompetence u žáků v mladším školním věku, např. foneticko-fonologickou kompetenci včetně kompetence týkající se spisovné výslovnosti a spisovné ortografie, výrazově-významovou kompetenci morfologickou spjatou s intuitivní morfologií žáka, výrazově-významovou kompetenci lexikální, skladební a pragmatickou. Text učebnice vede k rozvoji osvojování si textů dětské literatury, přičemž autor zdůrazňuje a správně odhaluje všechny její funkce v mladším školním věku, poukazuje na využití dramatického umění a dětského divadla, jež kultivují dětského čtenáře s ohledem na jeho vyspělost. Publikace se jako celek vyznačuje propracovaností a adekvátností teoreticko-metodologických východisek a logickou strukturou zpracování obsahových komponentů. Silnou stránkou je vyvážená kombinace teoretického rozboru problematiky a výzkumné empirie autora. Důkladné poznání teorie a praxe jazykovědného oboru podtrhuje vědeckou hodnotu učebního textu. Publikace významně přispívá k rozvoji českého jazyka se zaměřením na didaktiku čtení a psaní na 1. stupni základních a speciálních škol v České republice, neboť vyzdvihuje komunikační princip a pěstuje schopnost kultivovaného jazykového projevu již u žáků v primárním vzdělávání v souladu s aktuálními požadavky dnešní doby na sdělnost, jazykovou správnost, výstižnost, slohovou vhodnost a vytříbenost.
Český jazyk a počáteční psaní na 1. stupni ZŠ a ZŠS

330 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu