Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony 2016 - II. časť A

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
PORADCA151
EAN
PORADCA151
Počet stran
648
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2016
Formát
A5
Úplné znenia zákonov z obchodného, občianskeho, živnostenského a autorského práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č.200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Zákon č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 o cenách Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 o cenách Zákon č.136/2001 z.z. o ochrane hospodárskej súťaže Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanoveniai Občianskeho zákonníka Zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Zákon č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Zákon č.294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Zákon č.147/2001 Z.z. o reklame Zákon č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Zákon č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní Zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Zákon č.185/2015 Z.z. Autorský zákon
Zákony 2016 - II. časť A

168 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu