Občiansky zákonník s komentárom

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
978-80-8162-120-8
EAN
PORADCA204
Počet stran
700
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2020
Formát
A5
V publikácii nájdete úplné znenie Občianskeho zákonníka 2020 po novelách s podrobným komentárom, judikatúru aj vzory zmlúv. Titul tiež prináša Nariadenie k Občianskemu zákonníku a Ochranu spotrebiteľa v úplnom znení. Legislatívne zmeny po ostatných novelách sú prehľadne vyznačené. Hlavným zámerom právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. 12. 2019, bolo zosúladenie súčasnej právnej úpravy náhrady škody na zdraví spôsobenej protiprávnym konaním s Ústavou Slovenskej republiky. Právna úprava spôsobu výpočtu náhrady za stratu na zárobku platná do 1. 12. 2019 sa výrazne odkláňala od všeobecne uplatňovanej zásady úpravy zodpovednosti za škodu, podľa ktorej sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk a tým pádom neumožňuje poškodenému, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti, ale aj po jej skončení, domôcť sa náhrady škody v takom rozsahu, v akom mu skutočne vznikla. V záujme poskytnutia ochrany základnému právu vlastniť majetok je cieľom novely zákona zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody. Občiansky zákonník upravuje občianskoprávne vzťahy a prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva. Uvedený právny predpis je určený všetkým občanom, fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom, celej právnickej verejnosti, štátnym orgánom a študentom vysokých škôl. Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného – majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník opisuje, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a iné občianske zmluvy.
Občiansky zákonník s komentárom

546 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu