Zařazeno v kategoriích: Právní předpisy, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zákony IV / 2020, Stavební zákon, SPÚ, dokumentace staveb, katastrální zákon – vyhláška

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
977-18-0282-920-5
EAN
9771802829205
Počet stran
720
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2020
Formát
A5
- Stavební zákon - Katastr nemovitosti - Bydlení - Požární bezpečnost - Pozemkové úpravy Zákony IV obsahují právní předpisy pro oblast stavebního zákona, katastru nemovitosti, bydlení a požární ochrany, pozemkových úprav a souvisejících předpisů. Zborník obsahuje šest tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidaly Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Stavební zákon a související předpisy (1. kapitola) Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Katastr nemovitostí (2. kapitola) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Bydlení (3. kapitola) Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemných bytů na území České republiky Požární bezpečnost (4. kapitola) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Pozemkové úpravy (5. kapitola) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem­kových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Související předpisy (6. kapitola) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákony IV / 2020, Stavební zákon, SPÚ, dokumentace staveb, katastrální zákon – vyhláška

189 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že stále fungujeme a snažíme se objednávky vyřizovat co nejrychleji. Osobní vyzvednutí je možné - více informací najdete v kontaktech.