Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH Č-N N-Č

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
172
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2006
Formát
A5
ISBN
80-239-7553-6
EAN
FPR2830
Cílem tohoto slovníku je na více než 170 stranách usnadnit komuni kaci s německy mluvícími klienty a zároveň odbourat zažité předsudky doslovných, umělých – a tedy pro německy hovořící osoby nesrozumitel ných – překladů odbor ných termínů. Ter míny, jež slovník nabízí, nejsou doslovným přepisem výrazů do ci zího jazyka, ale pře kladem obsahu. I tento způsob překladu má svá úskalí, oblasti účetnictví a daní jsou v českých a němec kých zákonech defino vány odlišně, jejich základní obsah je však v obou státech vět šinou shodný. Jeden pří klad z mnoha: Ma ximální pořizovací cena drobného majetku i výše, do které lze tento majetek účtovat do nákladů, je v ČR i SRN odlišná, základní charakteristika drobného majetku – maje tek, který lze dle rozhodnutí účetní jednotky zaúčtovat do nákladů či vy kázat jako maje­tek – je však v obou státech totožná. Ně mecký termín geringwertige Wirtschaftsgü ter je tedy pro německého mluvčího srozumitelný, protože si pod tímto výrazem dokáže představit, o jaký typ ma jetku se jedná.
Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH Č-N N-Č

200 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu