Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 2/2022

Děrgel Martin, Macháček Ivan, Benda Václav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
80
Rok vydání
2021
ISBN
9771214322257
EAN
9771214322257
Povinnosti plátce na konci kalendářního roku Na konci kalendářního roku vzniká plátci řada povinností s vypořádáním daně z přidané hodnoty. Při poskytnutí služby se obecně podle § 21 odst. 3 zákona o DPH zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí této služby nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud plátce poskytne věcné břemeno jako zdanitelné plnění na dobu delší než 12 měsíců a nepřijme na toto zdanitelné plnění úplatu, ani nevystaví daňový doklad, je zdanitelné plnění uskutečněno nejpozději na konci roku následujícího po roce, ve kterém bylo započato… Paušální daň v roce 2022 Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy na zálohová období. Zálohovým obdobím je pro účely paušálního režimu kalendářní měsíc. Paušální záloha zahrnuje: a) zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů, b) zálohu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a c) zálohu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění... Zvýšení minimální mzdy z pohledu zdravotního pojištění K datu 1. ledna 2022 se nemění „rozhodné“ částky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. To znamená, že v roce 2022 plní zaměstnavatel zákonné povinnosti pouze tehdy, pokud: • příjem na dohodu o pracovní činnosti činí alespoň 3 500 Kč, • příjem u dohody o provedení práce převyšuje 10 000 Kč. Ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání (osoba se stává z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem) sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele...
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  2/2022

219 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu