Príručka mzdovej účtovníčky 2023 (s príkladmi z praxe)

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
352
Rok vydání
2023
Formát
A5
ISBN
9788081622540
EAN
9788081622540
Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1. 1. 2023, doplnený desiatkami praktických príkladov. V kapitolách sú vysvetlené všetky povinnosti, ktoré musí splniť zamestnávateľ voči svojim zamestnancom a inštitúciám, povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním osôb na území Slovenska. Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax. Okrem povinností určených Zákonníkom práce pri vzniku, zmene a zániku pracovnoprávnych vzťahov vrátane sezónnej práce a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru kniha uvádza aj podmienky pri zamestnávaní cudzincov, povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov, BOZP a inšpekcie práce, ako aj povinnosti pri zamestnávaní občanov so zmenenom pracovnou schopnosťou, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o deti. Súčasťou je aj detailný popis aktuálnych zmien v Zákonníku práce. Podrobne je vysvetlený postup pri určení jednotlivých mzdových nárokov vrátane všetkých príplatkov a náhrad podľa Zákonníka práce, priemerného zárobku, náhrady za dovolenku, odstupného a odchodného i denného vymeriavacieho základu pri práceneschopnosti zamestnanca, pri poskytovaní príspevku na rekreáciu, na stravovanie, na športovú činnosť dieťaťa a na štátom podporované bývanie. Kniha obsahuje výpočet výšky jednotlivých dávok poskytovaných z nemocenského, dôchodkového, úrazového a garančného poistenia, a aj dávok v nezamestnanosti. Na praktických príkladoch je vysvetlené vypĺňanie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Okrem návodov na výpočet a vykazovanie poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vrátane podielov na zisku je uvedený aj postup pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky, ako aj príklady splnenia všetkých oznamovacích a evidenčných povinností zamestnávateľa v sociálnom a zdravotnom poistení. Kniha obsahuje detailný postup pri zdanení príjmov zamestnancov, vysvetľuje zdaňovanie nepeňažných príjmov, použitie rôznych sadzieb dane a správny postup pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Osobitne sú uvedené podmienky a postup na priznanie oboch daňových bonusov – na dieťa a na bankové úroky a súčasťou je aj detailný opis všetkých povinností zamestnávateľa voči finančnej správe. Praktické vysvetlenie tvorby sociálneho fondu a podmienok jeho čerpania je tiež súčasťou knihy, rovnako ako výpočet náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Mzdoví účtovníci ocenia aj detailné vysvetlenie účtovania miezd, náhrad miezd a ostatných nárokov zamestnancov vrátane rezerv v oblasti miezd nielen v podvojnom, ale aj v jednoduchom účtovníctve. Záver knihy je venovaný podmienkam a aktuálnej výške dávok, ktoré poskytuje štát rodičom detí, zdravotne postihnutým občanov a občanom v sociálnej núdzi. Prednosťou knihy je prehľadné spracovanie odbornej problematiky s použitím veľkého množstva príkladov.
Príručka mzdovej účtovníčky 2023 (s príkladmi z praxe)

400 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu