Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA

Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy 3. upravené vydání

Mařík Miloš, kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
574
Rok vydání
2023
Formát
B5
ISBN
978-80-87865-89-7
EAN
9788087865897
Z úvodu ke knize... Ocenění podniku je syntézou podnikohospodářských oborů, ve které by se měly skloubit rozsáhlé poznatky podnikové ekonomiky, disciplín zaměřených na trh, daní a vlastních metod oceňování. Oceňování podniku je tedy svým způsobem královská disciplína a není jednoduché ji ovládnout skutečně do hloubky. Navíc se jedná o oblast, která se stále pohybuje vpřed, a není mnoho ekonomických témat, kterým bylo ve světě věnováno tolik publikací, jako právě oceňování podniku. Předkládaná kniha se snaží jít do větší hloubky a volně navázat na předchozí publikaci Mařík M. a kol.: Metody oceňování podniku – proces ocenění, základní postupy a metody, Ekopress. Návaznost je poměrně volná. V této publikaci už nejsou znovu vykládány základní věci, ale snažili jsme se text psát tak, aby byl pochopitelný i sám o sobě pro čtenáře, který má alespoň základní představu o oceňování. Jádrem publikace je hlubší pohled na výnosové metody. Proto sem zařazujeme vysvětlení několika základních variant metody DCF včetně podrobnějšího rozboru tématu zatím u nás přehlíženého, a tím je tzv. pokračující hodnota. Vracíme se rovněž k metodě ekonomické přidané hodnoty a rozebíráme některé problémy s ní spojené. Za jedno z hlavních témat je pak možno považovat analýzu vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu a na způsoby stanovení struktury kapitálu při ocenění podniku. Snažíme se ukázat, že struktura kapitálu vyjádřená v tržních hodnotách je klíčovým bodem pro dosažení shody výsledků jednotlivých výnosových metod. Rozsáhlejší pasáž je pak věnována komplexnímu rozboru vztahů mezi hlavními výnosovými metodami, kterými jsou různé varianty metody DCF, metoda EVA a také metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která je u nás poměrně často používána, bohužel ale nesprávně. Značnou pozornost věnujeme i metodám odhadu diskontní míry včetně základních principů, na kterých by měl být tento odhad postaven. Například očekáváme, že do budoucnosti poroste význam alternativních odhadů bezrizikové výnosnosti, odhadů nákladů vlastního kapitálu ex-ante a metody jistotních ekvivalentů, a proto jim věnujeme značný prostor. V posledních částech knihy se zabýváme oceňováním specifických typů podniků, tedy oceňování koncernů a podniků s omezenou perspektivou. Samostatnou kapitolu pak věnujeme dalšímu prohloubení záležitosti, která činí v našich podmínkách značné problémy, a tou jsou diskonty a prémie při oceňování podniku. V tomto třetím vydání publikace byly oproti předchozím dvěma vydáním provedeny tyto úpravy: - průběžné aktualizace ve stávajícím textu, - návrh postupu při odhadu konkrétní výše diskontní míry pro úrokové daňové štíty (rozšíření kapitoly 5.3), - rozpracování kompletní sady reagenčních funkcí pro přepočet zadlužených koeficientů beta (kapitola 5.4); v současnosti v odborných publikacích i v praxi stále převažuje používání poměrně nevhodné funkce, proto považujeme za potřebné předložit funkce lepší, - rozšíření kapitoly 12.2 pojednávající o odhadu rizikové prémie kapitálového trhu postupem ex-ante, protože podle našeho názoru světová oceňovací praxe vykazuje viditelné tendence k přechodu od historických rizikových prémií právě tímto směrem. Věříme, že tato kniha pomůže dále kultivovat znaleckou praxi v České republice a bude i vhodnou pomůckou pro studium oceňování podniku, a to jak na vysokých školách, tak pro praktikující znalce.
Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy 3. upravené vydání

740 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu